Talentové skúšky

Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 08501 Bardejov

Talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na plávanie v piatom ročníku ZŠ

Vážení rodičia, milí žiaci,
pozývame žiakov štvrtého ročníka ZŠ, ktorí majú radi plávanie a vodné športy na talentové skúšky do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na plávanie v školskom roku 2022/2023.

Na talentové skúšky sa môžu prihlásiť všetci žiaci základnej školy, ktorí v tomto školskom roku navštevujú štvrtý ročník, teda budúci piataci.
Miesto

  • talentové skúšky sa budú konať v telocvični ZŠ, Nám, arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov a na Krytej plavárni Vinbarg, Bardejov (plaváreň sa nachádza v priestoroch školy)
    Termín
  • 16. mája 2022 o 14.00 h
    Organizačné pokyny: rodič potvrdí účasť svojho dieťaťa na talentových skúškach emailom na adrese: zsvinbarg16@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0544746271, mobil: 0903252399 alebo osobne na sekretariáte školy v čase od 07.00 – 15.00 h najneskôr do 13. mája 2022 do 14.00 h
  • žiak príde na talentové skúšky v sprievode rodiča / zákonného zástupcu
  • žiak si so sebou prinesie plavky, plaveckú čiapku, uterák, hygienické potreby, športové oblečenie a športovú obuv

Podmienky prijatia

  • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
  • úspešné zvládnutie všeobecných motorických testov a testov plaveckej výkonnosti

O úspešnom zvládnutí talentovej skúšky budú rodičia informovaní emailom, telefonicky, prostredníctvom webovej stránky www.zsvinbarg.edupage.org., alebo osobne na sekretariáte riaditeľstva školy hneď po vyhodnotení, najneskôr do 18. mája 2022. Cieľom plávania na našej škole je vychovávať žiakov nielen k pozitívnemu vzťahu k plávaniu, ale i k aktívnemu prístupu k športu, telesnému zdraviu a zdravému životnému štýlu.