Prevádzkový poriadok

pre Plaváreň Vinbarg pri Základnej škole Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove

I. Identifikačné údaje zariadenia a prevádzkovateľa

Názov zariadenia
Plaváreň Vinbarg
Adresa
Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
08501 Bardejov
Kontakt
+421 54 474 62 71

Prevádzkovateľ zariadenia

Obchodné meno
Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov
Sídlo
Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
08501 Bardejov
IČO
37873971
Štatutárny zástupca
Mgr. Igor Drotár
Kontakt
+421 54 474 62 71

Zriaďovateľ

Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov

II. Druh a spôsob poskytovaných služieb, trvanie prevádzky

Plaváreň Vinbarg má 2 bazény s recirkuláciou vody. Rozmery plaveckého bazéna sú 25 m x 12,5 m x 1,47 m. Rozmery neplaveckého bazéna sú 8 m x 4 m x 0,7 m. Hĺbka bazénu v bazénoch je zreteľne označená. Bazény sú určené pre plavcov i neplavcov, pre základný plavecký výcvik žiakov základných a stredných škôl, pre vyučovanie povinnej a nepovinnej telesnej výchovy, pre činnosť športových klubov, pre činnosti záujmových a spoločenských organizácií, pre iné školy v meste alebo regióne, pre súťaže, podujatia usporiadané školou alebo zriaďovateľom, pre iné fyzické a právnické osoby, ako aj na oddychové a rekreačné plávanie občanov. Otváracie hodiny sú v pracovné dni od 08.00 hod. do 20.00 hod., v sobotu od 15.00 hod. do 20.00 hod. Prevádzkovú dobu bazéna je možné upraviť podľa potrieb školy a záujmu o prenájom.

III. Základné údaje o vode na plávanie

Zdrojom vody na plávanie je verejný vodovod. Teplota vody sa meria 3x denne a vyznačuje sa na tabuli v bazénovej hale, pričom teplota vody v plaveckom bazéne nesmie prekročiť teplotu 28°C a teplota vody v neplaveckom bazéne teplotu 30°C.

IV. Spôsob a frekvencia kontroly kvality vody

Ukazovatele kvality vody na plávanie, ich medzné hodnoty a rozsah a početnosť kontroly kvality vody na plávanie stanovuje Vyhláška č. 308/2012 Z. z.

Vyšetrovanie kvality vody je zabezpečené v akreditovanom laboratóriu RÚVZ Prešov na základe dohody a objednávky s RÚVZ Bardejov, resp. v inom akreditovanom laboratóriu a výsledky budú zasielané RÚVZ Bardejov.

Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody oznámi prevádzkovateľ bezodkladne po získaní výsledkov laboratórnych analýz RÚVZ Bardejov (Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove), súčasťou oznámenia sú aj prijaté opatrenia na zlepšenie kvality vody v krytej plavárni.

Prevádzkovateľ krytej plavárne je povinný zabezpečiť prevádzkovú kontrolu kvality vody v bazénoch. Podľa požiadaviek hygienického predpisu, pracovníci plavárne overujú nasledujúce údaje a vlastnosti vody:

 • Priehľadnosť vody musí byť taká, aby bolo vidno dno, priehľadnosť vody sa kontroluje 1x denne.
 • Obsah voľného chlóru + viazaného chlóru v bazénoch sa zisťuje pomocou fotometra 3x za deň a vždy po napustení nového objemu vody. Obsah voľného chlóru nesmie prekročiť hodnotu 0,6 mg/l v prípade plaveckého bazéna a 1 mg/l v prípade neplaveckého bazénu, obsah viazaného chlóru nesmie byť viac ako 0,3 mg/l v prípade obidvoch bazénov.
 • pH vody 3x v priebehu dňa. Optimálna reakcia vody sa pohybuje v rozmedzi 6,5 – 7,8. Reakcia vody sa meria pH metrom alebo indikátormi, ktoré zreteľne rozlišujú reakciu vody v oblasti 6,5 – 7,8.
 • Teplota vody sa meria 3x denne, najvyššia teplota v plaveckom bazéne je 28°C, v neplaveckom bazéne je najvyššia teplota 30°C.

Vzorky vody sa odoberajú v hĺbke 10 – 30 cm pod hladinou vody v bazéne, na odtoku z bazéna (alebo zadnej jimke) a za úpravňou vody. Všetky namerané údaje sa nanášajú do knihy denných (prevádzkových) záznamov.

Voda v brodiskách (voda je z verejného vodovodu) sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení, čistenie a dezinfekcia brodísk sa vykonáva denne.

V. Kapacita plavárne

Kapacita krytej plavárne sa stanovuje ako okamžitá návštevnosť prevádzkových priestorov plavárne a určuje sa ako 1,5 – 2 násobok kapacity vodnej plochy. Kapacita vodnej plochy sa určí tak, aby na jednu osobu v plaveckom bazéne pripadli 5 m2 a v neplaveckom bazéne 3 m2. V prípade tejto plavárne je kapacita plaveckého bazéna stanovená na 62 osôb a neplaveckého bazéna na 11 osôb.

VI. Spôsob úpravy vody v bazénoch

Pri úprave vody sa používajú nasledovné chemikálie:

 • GHC Desinfik - chlórnan sodný
 • pH mínus tekutý
 • Tekutý vločkovač

Po skončení prevádzky sa denne odpúšťa 1/10 objemu bazéna (pri väčšej návštevnosti viac) tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody. Celkový objem bazénu sa vypúšťa najmenej jeden krát za rok a podľa potreby. Po vypustení sa bazén vrátane technického príslušenstva dokonale mechanicky vyčistí, opláchne a vydezinfikuje. Voda pre napúšťanie bazéna i jeho doplňovanie ide cez úpravňu recirkulačných filtračných jednotiek. Celý obsah bazéna sa vymení cez úpravňu vody 2x za deň. Voda v brodisku pri vstupe do bazéna sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú jednu hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení; čistenie a dezinfekcia brodiska sa vykonáva denne.

Pri čistení bazéna sa používa pre bezpečnosť ochranná maska, gumené rukavice, gumené čižmy a pracovný odev. Pri čistení bazéna je nutné dostatočné vetranie priestorov.

VII. Spôsob údržby a čistenie priestorov plavárne, bazéna, ich príslušenstva a športových pomôcok používaných vo vode

Priestory plavárne, chodba, šatne, soc. zariadenia, sprchy sa čistia a dezinfikujú pravidelne, minimálne raz denne a podľa potreby. Používajú sa čistiace a dezinfekčné prostriedky ako Savo, Chloramin T, Jar, Fixinela resp. iné vhodné dezinfekčné prípravky na tento účel podľa návodu na ich použitie.

Športové pomôcky používané vo vode sa po skončení prevádzky (denne) vyčistia, vydezinfikujú a uložia na suché vyhradené miesto v bazénovej hale. Pri práci sa používajú ochranné gumené rukavice, gumená obuv, v prípade potreby aj ochranná maska. Kontrola prevádzky schopného stavu všetkých priestorov a zariadení sa vykonáva denne, počas prevádzky musí byť zabezpečená priebežná údržba všetkých zariadení a priestorov plavárne.

VIII. Zásady prevádzky a údržby zariadení krytej plavárne

Pracovníci obsluhujúci úpravňu vody majú zdravotnú a odbornú spôsobilosť:

 • 3x denne sa kontroluje množstvo voľného a viazaného chlóru a vždy po napustení nového objemu vody
 • 1x denne sa kontroluje priehľadnosť vody v bazénoch
 • 3x denne sa meria pH-vody
 • 3x denne sa meria teplota vody v bazénoch a teplota vzduchu
 • teplota vody v plaveckom bazéne je najviac 28°C, teplota vody v neplaveckom bazéne je najviac 30°C, teplota vzduchu v bazénovej hale o 1°C vyššia ako teplota vody v bazéne, relatívna vlhkosť vzduchu v hale je najviac 65 %
 • výsledky kontrol sa zaznamenávajú do knihy denných prevádzkových záznamov, zistené nedostatky sa ihneď odstraňujú vykonaním príslušných opatrení
 • upratovanie všetkých miestnosti a priestorov sa vykonáva denne a podľa potreby
 • dezinfekcia záchodov, ako aj podláh šatní, bazénovej haly a spŕch sa vykonáva denne vhodným dezinfekčným prípravkom podľa návodu na jeho použitie
 • všetky priestory a zariadenia plavárne sa udržiavajú vo funkčnom a prevádzky schopnom stave
 • kontrola prevádzky schopného stavu všetkých priestorov a zariadení sa vykonáva denne
 • všetky miestnosti sú dostatočne osvetlené, vetrané a vykurované podľa účelu miestnosti
 • pracovníci sú poučení ako manipulovať s dezinfekčnými a čistiacimi prostriedkami
 • ku používaným chemikáliám sú karty bezpečnostných údajov,
 • pri práci sa používajú osobné ochranné pracovné pomôcky (rukavice, pracovný odev, čižmy)
 • na dostupnom a viditeľnom mieste sú sprístupnené aktuálne informácie o teplote vody a teplote vzduchu
 • na plavárni je dostatočný počet plavčíkov
 • na dostupnom a viditeľnom mieste sú vyvesené pokyny na poskytnutie prvej zdravotnej pomoci
 • osoby, ktoré trpia prenosným ochorením, osoby so zjavne zanedbanou osobnou hygienou, alebo osoby pod vplyvom návykových látok majú vstup do bazénu zakázaný.
 • deti do troch rokov majú vstup do bazénu povolený len s použitím detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.

O prevádzke krytej plavárne vedie prevádzkovateľ evidenciu, ktorá obsahuje

 • výsledky kontroly kvality vody,
 • záznamy o úprave vody v bazénoch,
 • záznamy o výmene vody v bazénoch,
 • záznamy o údržbe a čistení priestorov a bazénov,
 • záznamy o opravách a poruchách,
 • údaje o dennej návštevnosti, a uchováva ju 5 rokov.

IX. Spôsob zneškodňovania odpadových vôd a tuhého odpadu

Odpadové vody z bazénov a sociálnych zariadení sú odvádzané do mestskej kanalizácie, tuhý odpad sa zhromažďuje v kontajneri, ktorého obsah pravidelne vyváža firma EKOBARD a.s. Bardejov.

X. Zásady správania návštevníkov plavárne

Zásady správania návštevníkov plavárne sú umiestnené v areáli plavárne - na viditeľnom mieste, tvoria prílohu tohto prevádzkového poriadku a obsahujú:

 • pokyny správania sa v priestoroch krytej plavárne
 • pokyny správania sa v bazéne
 • všeobecné ustanovenia

XI. Spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci

V objekte je vyhradená miestnosť pre poskytovanie prvej pomoci, vybavená ležadlom, umývadlom s výtokom pitnej vody a teplej vody, lekárničkou prvej pomoci a návodom na poskytovanie prvej pomoci. Drobné poranenia sú ošetrené na mieste, k zložitejším a vážnejším úrazom je privolaná Rýchla zdravotnícka pomoc. Úrazy sa evidujú v zdravotnej knihe u vedúceho bazéna.

XII. Spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom

Na zabezpečenie bezpečnosti a poskytovanie prvej pomoci pri topení a zranení sú určení kvalifikovaní plavčíci so stanovišťom viditeľne označenom, ktorý ma vyhradenú miestnosť prvej pomoci v blízkosti bazéna.

V Bardejove dňa 01. 10. 2020