Zásady správania návštevníkov plavárne

 • Prevádzku bazéna zabezpečuje Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov.
 • Každý návštevník bazéna je povinný dodržiavať zásady správania sa návštevníkov bazéna.
 • Počas verejného plávania je vstup do bazéna osobám mladším ako 13 rokov povolený len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať, obliekať, zobliekať bez pomoci druhej osoby, s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím vstup do objektu povolený len s doprovodom.
 • Vyzliekať a obliekať sa je dovolené iba v šatniach určených na tento účel.
 • Deti do troch rokov veku majú vstup do bazéna povolený len s použitím detských plaviek s priliehavou gumičkou okolo nôh.
 • Návštevníci sú povinní svoje veci si zabezpečiť proti ich prípadnému poškodeniu alebo odcudzeniu.
 • Pred vstupom do bazéna a pred odchodom z bazéna (aj po použití WC) je každý návštevník povinný sa osprchovať. Plavčík má právo vykázať z bazénovej haly neosprchovaného návštevníka.
 • Brodiská neprekračujte, ale vstúpte do nich.
 • Návštevníci sa musia opatrne pohybovať na mokrých povrchoch a vyvarovať sa pokĺznutiu, prípadne úrazu.
 • Návštevníci sú povinní chrániť zariadenia bazéna, po osprchovaní hneď uzatvoriť sprchy. Sú povinní uhradiť škody, ktoré boli ich vinou spôsobené na zariadení bazéna.
 • Návštevníci musia dodržiavať stanovený čas na kúpanie. Zotrvať na bazéne po skončení prevádzkovej doby nie je dovolené.
 • Na bazéne je zakázané neprístojné správanie, ohrozujúce osobnú bezpečnosť, poriadok a pokoj ostatných návštevníkov.
 • Je zakázané vzájomne sa potápať, vhadzovať iné osoby do vody a pobehávať okolo bazénovej vane.
 • Je zakázané znečisťovať vodu, priestory napr. pľuvaním, odhadzovaním odpadkov, praním osobných vecí, užívaním krémov.
 • Je zakázané brať do bazéna sklenené alebo iné predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov.
 • Je zakázané fajčiť, konzumovať jedlo v hygienickej zóne bazéna.
 • Je prísny zákaz skákania do vody, hádzania loptou alebo inými predmetmi, plávania s plutvami.
 • Do bazéna nie je dovolený prístup osobám s horúčkou, zápalom očných spojiviek, nákazlivými a kožnými chorobami, členom rodín alebo príslušníkom domácnosti, ktorým bola nariadená karanténa, osobám ktoré požili návykovú látku.
 • Do areálu plavárne je zakázané vstupovať so zvieratami.
 • V prípade porušenia zásad správania sa na bazéne, bude návštevník z bazéna plavčíkom vykázaný.

V Bardejove dňa 01. 10. 2020